Build Up

Cílem projektu je zajistit odborné vzdělávání pro úspěšné splnění požadavků Směrnici o energetické náročnosti budov 2010/31/EU z 19. 5. 2010 (EPBD II), která klade na členské státy EU vysoké požadavky na energetickou náročnost budov. Jde mimo jiné o požadavek, aby všechny novostavby byly od roku 2020 "téměř energeticky nulové".

Rozšířený projektový tým

První etapa

První etapou je analýza národního statu quo. Analýza pokrývá všechny profese, které se podílejí na stavebnictví a pokrývají všechny oblasti energetické účinnosti, technologie a systémy OZE příslušné pro danou zemi. Identifikuje bariéry a rozdíly mezi současnou situací a potřebami pro rok 2020, pokud jde o potřeby pro školení, lektorů a měřitelných údajů pro zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků.

 

Druhá etapa

Druhou etapou je vlastní návrh Národního plánu vzdělávání. Jeho součástí je návrh oblastí, v nichž je třeba více vzdělávat (technologie, nové materiály, měření např. jakosti, …), dále návrh formy vzdělávání (kurzy, rekvalifikace, e-learning, …, kombinace), návrh případné akreditace, zajištění lektorů a návrh financování. Plán by měl vysvětlit, jak překonat překážky a zjištěné nedostatky dovedností v různých profesích, aby mohli být splněny cíle pro rok 2020 ve stavebním odvětví.

Třetí etapa

Třetí etapou jsou komunikační a propagační aktivity, které povedou k širokému přijetí navrženého plánu všemi zainteresovanými zájmovými skupinami. Tyto aktivity budou vedeny průběžně při řešení Analýzy i návrhu Plánu a zahrnou nejen zaměstnavatele a státní a veřejnou správu, ale i pracovníky ve stavebním sektoru a další odborové svazy, vzdělávací instituce, experty na jednotlivé technologie včetně OZE.  Důležitou součástí tohoto procesu bude Národní kvalifikační platforma.